содан

 • 101алағаудан болу — (Қ орда: Сыр., Жал.; Шымк., Лен.) ренжу, алакөңіл болу. Кейде адам а л а ғ а у д а н б о л ы п жүреді (Шымк., Лен.). Содан бері көңіліміз а л а ғ а у д а н б о л ы п тұр Қ орда., Сыр.) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 102ала-пөле — (Гур., Маңғ.; Қост.: Тар., Об.) ала бөтен. Басқалардан а л а п ө л е бұрын Шөкеңнің үйі тігіліп, жас келіндер өз үйлерін тігуге содан кейін кірісер еді (Б. Майл., Шығ., В, 189) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 103асқазан — Қ орда., Арал) ас үй, асхана. Содан хан а с қ а з а н ғ а апарып, тамақтандырыңдар, – депті Қ орда., Арал) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 104беке — 1 Қ орда., Арал) таяз, шеті бекітілмеген, қоршалмаған құдық. Содан жолда үлкен әкелеріміздің б е к е с і н е бардық Қ орда., Арал) 2 (Ақт.: Жұр., Ырғ.; Қост., Жанг.; Қ орда: Қарм., Сыр., Шиелі) қан тастау кезіндегі жылқының терісі тесіліп, қан… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 105бес ешкі — (Рес., Сарат.) сәуірдің сегізінен он үшіне дейінгі мерзім. Б е с е ш к і д е н соң бес қонақ келеді, содан соң күн жылиды (Рес., Сарат.) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 106бөген — 1 (Рес., Орын.) бүкпе шананың екі табанын жалғастыратын ағаш. Шегіршін деген мықты ағаш болады, содан шанаға б ө г е н жасайды (Рес., Орын.) 2 (ҚХР) су қойма 3 (Гур., Тең.; Рес., Астр.) қайықтың ішкі керме ағашы, бөлегі (қайықтың екі… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 107бүйрек — 1 (Орал, Чап.) 1. бұрын қырмандағы астықты қызылдағанда сұраушыларға берілетін бидай. Бұрын нашарлар б ү й р е к сұрайтын, молдалар құжыр сұрайтын, Баласы жоқ кемпір шалдар бір екі қап б ү й р е к алатын (Орал, Чап.). 2. соғым сойған үйдің басқа… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 108бұтақталу — (Жамб., Шу) тарау. Мынау айтқан болу керек, содан б ұ т а қ т а л ы п, көпшілігі естіпті (Жамб., Шу) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 109дәлдәлші — (Маң.: Маңғ., Шевч.) делдал. Бесқаланың базары толған о кезде д ә л д ә лш і болады, содан біреуі келіп өзіңді тауып алады (Маң., Маңғ.). Ол әкімнің д ә л д ә лш і с і (Маң., Шевч.) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 110дән жоқ — (Маң., Маңғ.) түк жоқ, дым жоқ. Осы таяуда ғана үш келі секер алып едім, содан кәзір д ә н ж о қ (Маң., Маңғ.) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі