наприклад

 • 141упімнутися — домагатися [V] домогтися [I] стати в оборону, заступитися [IX] «Упімнутися» пояснено: «домогтися» замість «зажадати звороту, поставити вимогу», бо за «упімненням» не завжди наступає його виконання. Останнє залежить від доброї волі того, в кого… …

  Толковый украинский словарь

 • 142чепіргатий — зубчатий [VI] розкрячений, (реґіоналізм) На густім чепіргатім листю папороти, [ЗБ 17]; .. корчами чепіргатої папороти, [ЗБ 198]; [ВЛ] Чепіргаті: розлогі [22] Чепіргатий викладене як «зубчатий» (505), мабуть, тому, що в контексті йдеться про листя …

  Толковый украинский словарь

 • 143шарварок — Шарварок: Шарварок: дорожня повинність кріпаків [XIX] Нужда в нас доходить до крайності, зарібків нема ніяких, а зате тим більше податків, додатків та шарварків [XIX] обов язкова громадська робота (лагодження шляхів, мостів тощо) [2,XIII] обов… …

  Толковый украинский словарь

 • 144так — I 1) присл. (таким чином), отак 2) част. (ужив. під час відповіді, що потверджує правильність думки, наявність факту / явища, виражає згоду на якусь дію тощо), справді, звичайно, безперечно, безумовно, безсумнівно, авжеж, атож, отож, аякже, ага,… …

  Словник синонімів української мови

 • 145банк проростків — Сукупність молодих рослин, які мають затримку в рості, але здатні до нормального розвитку за умов вивільнення для них екологічної ніші. Наприклад, проростки дерев в лісі …

  СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З АГРОФІТОЦЕНОЛОГІЇ

 • 146геокарпія — Спосіб розповсюдження плодів, коли зав язь після запліднення заглиблюється в ґрунт і там залишається після розвитку. Наприклад, арахіс …

  СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З АГРОФІТОЦЕНОЛОГІЇ

 • 147детрит — Частина фітомаси, яка не задіяна в кругообігу речовин. Наприклад, мул, торф …

  СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З АГРОФІТОЦЕНОЛОГІЇ

 • 148закон внутрішньої динамічної рівноваги — Будь яка зміна середовища приводить до руху процеси, які спрямовані на нейтралізацію проведених змін. Наприклад, агрофітоценоз є порушеним екотопом, тому бур яни, які на ньому розвиваються, є природною реакцією екотопу на його антропогенне… …

  СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З АГРОФІТОЦЕНОЛОГІЇ

 • 149аплет — апле/т, род. аплета, мн. аплети, род. мн. аплети (від англ. applet) це коротка комп ютерна програма, що функціонально розширює можливості основної програми, або інтернет застосування. Наприклад, додає в веб сторінку функцію анімації. • Для… …

  Фізико-технічний словник-мінімум

 • 150апроксимація — апроксима/ція, род. апроксимації (від лат. approximatio – зближення) наближене вираження одних математичних об єктів іншими, простішими, наприклад, кривих ліній ламаними, ірраціональних чисел раціональними, неперервних функцій многочленами. •… …

  Фізико-технічний словник-мінімум

 • 151драйвер — дра/йвер, род. дра/йвера, мн. драйвери, род. мн. драйверів (англ. driver водій, ведучий) це комп ютерна програма, за допомогою якої операційна система отримує доступ до керування апаратним забезпеченням. • Драйвер пристрою повинен розуміти всі… …

  Фізико-технічний словник-мінімум

 • 152кластер — кла/стер, род. кластера, мн. кластери, род. мн. кластерів (англ. cluster накопичення) декілька незалежних обчислювальних машин, що використовуються спільно і працюють як одна система для вирішення тих чи інших задач, наприклад, для підвищення… …

  Фізико-технічний словник-мінімум

 • 153нейромедіатор — нейромедіа/тор або нейротрансмі/тер, род. нейромедіатора мн. нейромадіатори, род. мн. нейромедіаторів біологічно активна хімічна речовина, за допомогою якої здійснюється передача електричного імпульсу від однієї нервової клітини (нейрона) до… …

  Фізико-технічний словник-мінімум

 • 154поляризація — поляриза/ція , род. поляризації 1) діелектрична – виникнення дипольного електричного моменту у діелектрика, поміщеного у зовнішнє електричне поле; явище зміщення електричних зарядів діелектрика під впливом зовнішнього електричного поля зумовлює… …

  Фізико-технічний словник-мінімум

 • 155клюка (клюква) — 1. залізний гак (як протипожежний); 2. весняний паросток на картоплі; 3. якась річ, яку передавали від хати до хати з повідомленням про щось, наприклад, про збори …

  Лемківський Словничок

 • 156аналітична модель — є системою таких співвідношень між заданими й пошукуваними величинами, котрі виражені математичними формулами в явному вигляді. Завдяки цьому аналітичні моделі особливо зручні для аналізу властивостей розв’язків, а також для розрахунків. За… …

  Термінологічно-тлумачний словник "Моделювання економіки"

 • 157балансові моделі — моделі формалізованого опису взаємної відповідності ресурсів і потреб у них, доходів і витрат тощо. Серед інших класів економіко математичних моделей (оптимізаційних, економетричних тощо) балансові моделі вирізняються такими особливостями:… …

  Термінологічно-тлумачний словник "Моделювання економіки"

 • 158дерево цілей — теоретико графова модель, використовувана в декомпозиційному аналізі щодо можливості досягнення деякої складної цілі. Цей аналіз може здійснюватися в різних аспектах, наприклад, для виявлення умов, які необхідні і (чи) достатні для досягнення… …

  Термінологічно-тлумачний словник "Моделювання економіки"

 • 159допустимий розв’язок у задачах вибору — елемент, який за своїми властивостями може бути прийнятим за розв’язок задачі, якщо не брати до уваги будь які умови, наприклад вимоги до якості за умови оптимізації; елемент допустимої множини …

  Термінологічно-тлумачний словник "Моделювання економіки"

 • 160ефект масштабу — зниження питомих витрат на випуск продукції (або збільшення випуску в розрахунку на одиницю витрат) у разі укрупнення виробництва. Ефект масштабу характерний насамперед для обробної галузі промисловості, особливо машинобудування, коли укрупнення… …

  Термінологічно-тлумачний словник "Моделювання економіки"